Română ()

Statut

§ 1. Nume, sediu, an fiscal

1. Asociatia infiintata la 22 februarie 2015 poarta dupa inregistrarea prezentei modificari numele de EU Reflect – Verein für interkulturellen Dialog e.V. (EU-Reflect – Asociatie pentru dialog intercultural).
2. Ea isi are sediul in Stuttgart si este inscrisa la autoritatea de competenta (Amtsgericht Stuttgart) sub numarul VR 721831.
3. Asociatia este neutra din punct de vedere politic, etnic si confesional.
4. Anul fiscal coincide cu anul calendaristic.

§ 2. Scopul asociatiei

1. Scopul asociatiei este sustinerea schimbului intercultural intre structuri ale societatii civile romane si internationale, pentru a aduce o contributie in dezvoltarea la toate nivelurile a relatiilor dintre acestea. Cu ajutorul mai multor instrumente de lucru se va contribui activ la constructia si dezvoltarea relatiilor sociale.
2. Scopul statutar al asociatiei va fi indeplinit in special prin: - Organizarea de manifestari culturale (de ex. concerte, festivaluri, prezentari de filme etc.).
- Pregatirea si desfasurarea de activitati de informare, seminarii, sesiuni de tip workshop, pe temele enuntate anterior;
- proiecte educative si de formare (cursuri de limba germana, cursuri de canto/muzica sau cursuri de educatie politica si civica);
- indrumare pe teme de integrare;
- Proiecte adresate copiilor, tinerilor si persoanelor in varsta, in cadrul conceptual al participarii interculturale si colaborarii directe la realizarea de activitati artistice sau a altor activitati cu potential de liant sociocultural;
- Proiecte de promovare a rolului femeii in viata economica, in familie si in societate
- prezenta sporita in spatiul mijloacelor media de socializare;
- Colaborarea cu Redactia Radio „Zig-Zag de Romania“, ca parte componenta a F.R.S., Freies Radio für Stuttgart (Radioul Liber pentru Stuttgart);
3. Asociatia are exclusiv si direct scopuri obstesti in sensul §§ 59-61 AO. Asociatia nu are primordial scopuri economice.
4. Mijloacele asociatiei pot fi utilizate doar conform scopurilor statutare ale asociatei. Membrii nu au dreptul la o remuneratie din mijloacele financiare ale asociatiei. Nici o persoana nu poate fi avantajata prin cheltuieli care nu sunt corespunzatoare scopurilor asociatiei sau prin recompense prea mari.
5. In limitele posibilitatilor financiare, asociatia poate acorda comitetului de conducere sau a membrilor comitetului de conducere o remuneratie corespunzatoare activitatii depuse. Pe langa aceasta, consiliul de conducere are dreptul de a-i fi platite cheltuielile efectuate si dovedite. Acordarea remuneratiei comitetului de conducere se face prin Adunarea Generala a asotiaiei. Asociatia poate angaja personal, nemembrii ai asociatiei.
6. Asociatia poate deveni membru al altor asociatii, care corespund scopurilor asociatiei.

§ 3 Membri

1. Membri ai asociatiei pot deveni urmatoarele persoane:
-persoane fizice majore
-persoane juridice
Persoanele fizice cu merite deosebite privitoare la scopurile sau promovarea asociateiei pot deveni membri de onoare, la propunerea consiliului de conducere.
2. Nu pot deveni membri persoanele care sprijina ura de rasa sau etnica, nationalismul, precum si marginalizarea persoanelor care apartin minoritatilor sociale de orice fel. De asmenea nu pot deveni membri persoanele care se implica in miscari religioase fundamentaliste.
3. Calitatea de membru se obtine la cerere. Privitor la cererea scrisa se decide de catre Consiliul de conducere. Acceptarea cererii nu trebuie motivata. Respingerea cererii se poate face doar din motive intemeiate. Impotriva respingerii cererii de inscriere poate fi depusa o contestatie conform prevederilor privitoaare la excluderea din asociatie. Inscrierea are efect retroactiv, incepand cu inceputu lunii in care s-a depus cererea de inscriere.
4. Calitate de membru inceteaza prin deces, dizolvarea persoanei juridice, parasirea voluntara a asociatiei sau prin excludere.
5. Asociatia poate fi parasita de catre membri in orice moment, cu respectarea unui termen de preaviz de 3 luni, incepand cu data la care cererea a fost depusa la Consiliul de Conducere.
6. Membrii pot fin exclusi doar pentru motive temeinice. Motive temeinice sunt in primul rand:
- nerespectarea scopurilor asociatiei
- nerespectarea § 3.2 din Statut
- nerespectarea grava a intereselor asociatiei
- neplata cotizatiei in cazul in care s-au emis doua somatii de plata
7. Privitor la excluderea membrilor decizia va fi luata de Cons. de Conducere din oficiu sau la cererea a 5 membri. Decizia motivata de excludere este luata dupa ce membrul in discutie a fost audiat. Decizia va fi comunicata membrului exclus. Impotriva deciziei de excludere se poate depune contestatie in termen de o luna de la comunicarea deciziei de excludere. Asupra contestatiei va decide Ad. Generala. Contestatia are efect suspensiv de executare. Calitatea de membru inceteaza dupa expirarea termenului in care poate fi depusa contestatia sau dupa ce decizia de excludere a fost confirmata de catre Ad. Generala. Membrul exclus nu mai poate deveni membru al asociatiei.

§ 4. Cotizatia

1. Membrii au obligatia de plata a cotizatiei, ale carui cuantum anual si scadenta se stabilesc de catre Ad. Generala.
2. Membrii de onoare sunt scutiti de plata cotizatiei.

§ 5. Drepturile si indatoririle membrilor.

1. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) De a participa la manifestatiile asociatiei precum si de a folosi utilitatile asociatiei, conform regulamentelor de folosire.
b) De a participa la Ad. Generala. c) Membrii au drepturi de vot egale. Ei pot fi alesi in functiile asociatiei. Membrii care la data Ad. Generale sunt in intarziere cu plata cotizatiei in cuantum de cel putin 2 cotizatii anuale nu au drept de vot.
2. Drepturile membrilor nu pot fi transferate asupra altor persoane.
3. Fiecare membru are obligatia de a respecta Statutul asociatiei si de a promova asociatia.

§ 6 Organele Asociatiei

Organele asociatie sunt:
- Adunarea Generala
- Consiliul de conducere

§ 7 Adunarea generala

1. Adunarea generala este organul superior de conducere al Asociatiei, avand o competenta generala, in masura in care Statutul nu contine prevederi contrarii. Printre atributiile Ad. Generale se numara:
- Aprobarea bugetului asociatiei pentru anul urmator; buget prezentat de catre Cons. de conducere
- Aprobarea Raportului Cons. de Conducere
- descarcarea de gestiune a Cons. de Conducere
- Stabilirea cuantumului si a scadentei cotizatiei
- Alegerea si revocarea membrilor Cons. de Conducere
- modificarea Statututului si dizolvarea asociatiei
- decizii privitoare la contestatiile depuse impotriva excluderii din asociatie
- acordarea calitatii de membru de onoare
- decide asupra cererilor depuse catre Adunarea Generala.
- decide asupra regulamentului Cons. de Conducere
- decide asupra intrebarilor fundamentale puse de Cons. de conducere
2. Adunarea Generala ordinara se convoca anual de catre Cons. de Conducere, de regula in prima jumtate a anului.
3. Convocarea se face de catre Cons. de conducere in scris sau prin mijloace electronice cu cel putin 8 saptamani inaintede termenul stabilit. Impreuna cu convocarea va fi comunicata si ordinea de zi. Propuneri pentru ordinea de zi trebuie depuse la Cons. de conducere cu cel putin 6 saptamani inaintea datei Ad. Generale. In cazuri urgente, motivate, pot fi depuse cereri si mai tarziu, daca acestea sunt aprobate de catre Ad. Generala. Orice membru poate depune cereri de propuneri.
4. Ordinea de zi este stabilta de catre Cons. de Conducere si trebuie comunicata cu cel putin 3 saptamanai inainte de Ad. Generala.
5. Ad. Generala va fi condusa de catre Presedinte iar in lipsa lui de catre vicepresedinte sau de catre o persoana numita de el. Secretarul Ad. Generale este numit de catre presedintele Adunarii Generale.
6. Adunarea Generala poate lua decizii doar daca mai mult de 50% din membrii asociatiei sunt prezenti. In cazul in care la Ad. Generala sunt prezenti mai putin de 50% din membri, va fi convocata in termen de 8 saptamani de catre Cons. de Conducere o noua Ad. Generala cu aceeasi ordine de zi, care poate lua hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti.
7. Adunarea generala nu este de principiu publica.
8. Dreptul de vot se exercita deschis. Deciziile privitoare la persoane (inclusiv cele privitoare la Cons. de Conducere) se iau prin vot secret. La cererea membrilor dreptul de vot poate fi exercitat in scris.
9. Deciziile se iau cu majoritatea simpla a voturilor exprimate. Abtinerile nu se iau in considerare. Deciziile privitoare la modifcarile Statutului se iau cu o majoritate de ¾ din membrii prezenti. Modificarea scopurilor asociatiei poate fi facuta doar cu acordul tuturor membrilor prezenti.
10. Membrii Cons. de Conducere sunt alesi cu majoritate simpla pe o perioada de 2 ani. In cazul in care este necesar, se pot efectua doua tururi de scrutin.
11. Adunarea Generala extraordinara este convocata cand interesele asociatiei o cer sau cand convocarea (motivata) este ceruta de cel putin 1/10 din membri. Prevederile privitoare la Ad. Generala ordinara se aplica corespunzator.

§ 8 Consiliul de Conducere

1. Consiliul de Conducere este format din:
- Presedinte
- Vicepresedinte
- un membru supleant
- Secretar
- Casier
2. Asociatia este reprezentata juridic si extrajudiciar prin 2 membri ai Cons. de conducere, printre care se afla presedintele sau vicepresedintele.
3. Secretarul se ocupa de activitatea administrativa a Asociatiei, de corespondenta precum si de desfasurarea activitatii curente a asociatiei. El este subordonat direct presedintelui.
4. Cons. de conducere este convocat de catre presedinte sau de catre vicepresedinte ori de cate ori este necesar; de cel putin 4 ori pe an. Cons. de Conducere se ocupa de activitatea asocatiei. Sedintele Cons. de Conducere pot avea loc si prin mijloace de comunicatie (in sistem tele- sau videoconferinta). Sedintele vor fi convocate cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei. Cons. de conducere poate lua decizii, daca participa ce putin 3 membri ai Cons. de conducere, printre care presedintele sau vicepresedintele. Sedinta va fi condusa de catre presedinte, iar in lipsa lui de catre vicepresedinte.
5. Deciziile se iau cu majoritate simpla. In caz de paritate, se va considera cererea ca fiind respinsa. Pentru fieare sedinta de Cons. de Conducere se va efectua un protocol care va fi semnat de conducatorul sedintei.

§ 9. Controlul financiar

Pentru efectuarea controlului financiar al asociatiei, a facturilor si a dovezilor cheltuielilor, va fi numit de catre Ad. Generala un cenzor, care nu poate fi membru al Cons. de Conducere. Rezultatele controlului vor fi prezentate Ad. Generale.

§ 10. Dizolvarea asociatiei

1. Dizolvarea asociatei poate fi decisa doar printr-o Adunare Generala extraordinara al carui singur punct pe ordinea de zi este cererea de dizolvare a asocatiaiei.
2. Adunarea generala extraordinara poate fi convocata doar de catre 1/3 din membrii asociatiei.
Decizia de dizolvare poate fi luata doar in unanimitate.
3. In caz de dizolvare sau in cazul in care asociatia nu mai este de interes obstesc, patrimoniul asociatei va reveni asociatiei „Verein für Internationale Jugendarbeit Landesverein Württember e.V., Morserstr. 10, 70182 Stuttgart, care poate folosi patrimoniul doar in scopuri obstesti.

§ 11. Instanta competenta, prevederi finale

Instanta competenta sa judece orice litigiu privitor la acest Statut este instanta teritoriala unde isi are sediul asociatia.
In masura in care Instanta sau o alta autoritate publica (Finanzamt etc.) solicita modificari ale acestui Statut, Cons. de conducere este indreptatit sa aduca modificarile necesare cf. § 26 BGB

Caseta tehnica     Sitemap     Contact