Română ()

Statut

§ 1. Nume, sediu, an fiscal

1. Asociația înființată la 22 februarie 2015 poartă după înregistrarea prezentei modificări numele de EU Reflect – Verein für interkulturellen Dialog e.V. (EU-Reflect – Asociație pentru dialog intercultural).
2. Ea își are sediul în Stuttgart și este înscrisă la autoritatea de competență (Amtsgericht Stuttgart) sub numărul VR 721831.
3. Asociația este neutră din punct de vedere politic, etnic și confesional.
4. Anul fiscal coincide cu anul calendaristic.

§ 2. Scopul asociației

1. Scopul asociației este susținerea schimbului intercultural între structuri ale societății civile române și internaționale, pentru a aduce o contribuție în dezvoltarea la toate nivelurile a relațiilor dintre acestea. Cu ajutorul mai multor instrumente de lucru se va contribui activ la construcția și dezvoltarea relațiilor sociale.
2. Scopul statutar al asociației va fi îndeplinit în special prin:
- organizarea de manifestări culturale (de ex. concerte, festivaluri, prezentări de filme etc.);
- pregătirea și desfășurarea de activități de informare, seminarii, sesiuni de tip workshop, pe temele enunțate anterior;
- proiecte educative și de formare (cursuri de limbă germană, cursuri de canto/muzică sau cursuri de educație politică și civică);
- în drumare pe teme de integrare;
- proiecte adresate copiilor, tinerilor și persoanelor în vârstă, în cadrul conceptual al participării interculturale și colaborării directe la realizarea de activități artistice sau a altor activități cu potențial de liant sociocultural;
- proiecte de promovare a rolului femeii în viața economică, în familie și în societate;
- prezența sporită în spațiul mijloacelor media de socializare și
- colaborarea cu redacția radio „Zig-Zag de România“, ca parte componentă a F.R.S., Freies Radio für Stuttgart (Radioul Liber pentru Stuttgart).
3. Asociația are exclusiv și direct scopuri obștești în sensul §§ 59-61 AO. Asociația nu are primordial scopuri economice.
4. Mijloacele asociației pot fi utilizate doar conform scopurilor statutare ale asociației. Membrii nu au dreptul la o remunerație din mijloacele financiare ale asociației. Nici o persoană nu poate fi avantajată prin cheltuieli care nu sunt corespunzătoare scopurilor asociației sau prin recompense prea mari.
5. În limitele posibilităților financiare, asociația poate acorda comitetului de conducere sau a membrilor comitetului de conducere o remunerație corespunzătoare activității depuse. Pe lângă aceasta, consiliul de conducere are dreptul de a-i fi plătite cheltuielile efectuate și dovedite. Acordarea remunerației comitetului de conducere se face prin Adunarea Generală a asociației. Asociația poate angaja personal, nemembrii ai asociației.
6. Asociația poate deveni membru al altor asociații, care corespund scopurilor asociației.

§ 3 Membri

1. Membri ai asociației pot deveni următoarele persoane:
- persoane fizice majore și
- persoane juridice.
Persoanele fizice cu merite deosebite privitoare la scopurile sau promovarea asociației pot deveni membri de onoare, la propunerea consiliului de conducere.
2. Nu pot deveni membri persoanele care sprijină ura de rasă sau etnică, naționalismul, precum și marginalizarea persoanelor care aparțin minorităților sociale de orice fel. De asemenea nu pot deveni membri persoanele care se implică în mișcări religioase fundamentaliste.
3. Calitatea de membru se obține la cerere. Privitor la cererea scrisă aceasta se decide de către consiliul de conducere. Acceptarea cererii nu trebuie motivată. Respingerea cererii se poate face doar din motive întemeiate. Împotriva respingerii cererii de înscriere poate fi depusă o contestație conform prevederilor privitoare la excluderea din asociație. Înscrierea are efect retroactiv, începând cu începutul lunii în care s-a depus cererea de înscriere.
4. Calitatea de membru încetează prin deces, dizolvarea persoanei juridice, părăsirea voluntară a asociației sau prin excludere.
5. Asociația poate fi părăsită de către membri în orice moment, cu respectarea unui termen de preaviz de 3 luni, începând cu data la care cererea a fost depusă la consiliul de conducere.
6. Membrii pot fi excluși doar pentru motive temeinice. Motive temeinice sunt în primul rând:
- nerespectarea scopurilor asociației;
- nerespectarea § 3.2 din statut;
- nerespectarea gravă a intereselor asociației și
- neplata cotizației în cazul în care s-au emis două somații de plată.
7. Privitor la excluderea membrilor decizia va fi luată de consiliul de conducere din oficiu sau la cererea a 5 membri. Decizia motivată de excludere este luată după ce membrul în discuție a fost audiat. Decizia va fi comunicată membrului exclus. Împotriva deciziei de excludere se poate depune contestație în termen de o lună de la comunicarea deciziei de excludere. Asupra contestației va decide Adunarea Generală. Contestația are efect suspensiv de executare. Calitatea de membru încetează după expirarea termenului în care poate fi depusă contestația sau după ce decizia de excludere a fost confirmată de către Adunarea Generală. Membrul exclus nu mai poate deveni membru al asociației.

§ 4. Cotizația

1. Membrii au obligația de plată a cotizației, ale cărui cuantum anual și scadență se stabilesc de către Adunarea Generală.
2. Membrii de onoare sunt scutiți de plata cotizației.

§ 5. Drepturile și îndatoririle membrilor

1. Membrii asociației au următoarele drepturi:
a) de a participa la manifestațiile asociației precum și de a folosi utilitățile asociației, conform regulamentelor de folosire;
b) de a participa la adunarea generală;
c) membrii au drepturi de vot egale. Ei pot fi aleși în funcțiile asociației. Membrii care la data adunării generale sunt în întârziere cu plata cotizației în cuantum de cel puțin 2 cotizații anuale nu au drept de vot.
2. Drepturile membrilor nu pot fi transferate asupra altor persoane.
3. Fiecare membru are obligația de a respecta statutul asociației și de a promova asociația.

§ 6 Organele asociației

Organele asociației sunt:
- adunarea generală și
- consiliul de conducere.

§ 7 Adunarea Generală

1. Adunarea Generală este organul superior de conducere al asociației, având o competență generală, în măsura în care statutul nu conține prevederi contrarii. Printre atribuțiile adunării generale se numără:
- aprobarea bugetului asociației pentru anul următor, buget prezentat de către consiliul de conducere;
- aprobarea raportului consiliului de conducere;
- descărcarea de gestiune a consiliului de conducere;
- stabilirea cuantumului și a scadenței cotizației;
- alegerea și revocarea membrilor consiliului de conducere;
- modificarea statutului și dizolvarea asociației;
- decizii privitoare la contestațiile depuse împotriva excluderii din asociație;
- acordarea calității de membru de onoare;
- decide asupra cererilor depuse către Adunarea Generală;
- decide asupra regulamentului consiliului de conducere și
- decide asupra întrebărilor fundamentale puse de consiliul de conducere.
2. Adunarea Generală ordinară se convoacă anual de către consiliul de conducere, de regulă în prima jumătate a anului.
3. Convocarea se face de către consiliul de conducere în scris sau prin mijloace electronice cu cel puțin 8 săptămâni înainte de termenul stabilit. Împreună cu convocarea va fi comunicată și ordinea de zi. Propuneri pentru ordinea de zi trebuie depuse la consiliul de conducere cu cel puțin 6 săptămâni înaintea datei adunării generale. În cazuri urgente, motivate, pot fi depuse cereri și mai târziu, dacă acestea sunt aprobate de către adunarea generală. Orice membru poate depune cereri de propuneri.
4. Ordinea de zi este stabilită de către consiliul de conducere și trebuie comunicată cu cel puțin 3 săptămâni înainte de adunarea generală.
5. Adunarea Generală va fi condusă de către președinte, iar în lipsa lui de către vicepreședinte sau de către o persoană numită de el. Secretarul adunării generale este numit de către președintele adunării generale.
6. Adunarea Generală poate lua decizii doar dacă mai mult de 50% din membrii asociației sunt prezenți. În cazul în care la adunarea generală sunt prezenți mai puțin de 50% din membri, va fi convocată în termen de 8 săptămâni de către consiliul de conducere o nouă adunare generală cu aceeași ordine de zi, care poate lua hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenți.
7. Adunarea generală nu este de principiu publică.
8. Dreptul de vot se exercită deschis. Deciziile privitoare la persoane (inclusiv cele privitoare la consiliul de conducere) se iau prin vot secret. La cererea membrilor dreptul de vot poate fi exercitat în scris.
9. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. Abținerile nu se iau în considerare. Deciziile privitoare la modificările statutului se iau cu o majoritate de ¾ din membrii prezenți. Modificarea scopurilor asociației poate fi făcută doar cu acordul tuturor membrilor prezenți.
10. Membrii consilului de conducere sunt aleși cu majoritate simplă pe o perioadă de 2 ani. În cazul în care este necesar, se pot efectua două tururi de scrutin.
11. Adunarea Generală extraordinară este convocată când interesele asociației o cer sau când convocarea (motivată) este cerută de cel puțin 1/10 din membri. Prevederile privitoare la Adunarea Generală ordinară se aplică corespunzător.

§ 8 Consiliul de Conducere

1. Consiliul de Conducere este format din:
- președinte;
- vicepreședinte;
- un membru supleant;
- secretar și
- casier
2. Asociația este reprezentată juridic și extrajudiciar prin 2 membri ai consilului de conducere, printre care se află președintele sau vicepreședintele.
3. Secretarul se ocupă de activitatea administrativă a asociației, de corespondență precum și de desfășurarea activității curente a asociației. El este subordonat direct președintelui.
4. Consiliul de conducere este convocat de către președinte sau de către vicepreședinte ori de câte ori este necesar; de cel puțin 4 ori pe an. Consiliul de conducere se ocupă de activitatea asociației. Ședințele consilului de conducere pot avea loc și prin mijloace de comunicație (în sistem tele- sau videoconferință). Ședințele vor fi convocate cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței. Consiliul de conducere poate lua decizii, dacă participă cel puțin 3 membri ai conslului de conducere, printre care președintele sau vicepreședintele. Ședința va fi condusă de către președinte, iar în lipsa lui de către vicepreședinte.
5. Deciziile se iau cu majoritate simplă. În caz de paritate, se va considera cererea ca fiind respinsă. Pentru fiecare ședință de consiliu de conducere se va efectua un protocol care va fi semnat de conducătorul ședinței.

§ 9. Controlul financiar

Pentru efectuarea controlului financiar al asociației, a facturilor și a dovezilor cheltuielilor, va fi numit de către Adunarea Generală un cenzor, care nu poate fi membru al consilului de conducere. Rezultatele controlului vor fi prezentate adunării generale.

§ 10. Dizolvarea asociației

1. Dizolvarea asociației poate fi decisă doar printr-o Adunare Generală extraordinară al cărui singur punct pe ordinea de zi este cererea de dizolvare a asociației.
2. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată doar de către 1/3 din membrii asociației. Decizia de dizolvare poate fi luată doar în unanimitate.
3. În caz de dizolvare sau în cazul în care asociația nu mai este de interes obștesc, patrimoniul asociației va reveni asociației „Verein für Internationale Jugendarbeit Landesverein Württemberg e. V.“, Morserstraße 10, 70182 Stuttgart, care poate folosi patrimoniul doar în scopuri obștești.

§ 11. Instanța competentă, prevederi finale

Instanța competentă să judece orice litigiu privitor la acest statut este instanța teritorială unde își are sediul asociația. În măsura în care instanța sau o altă autoritate publică (Finanzamt etc.) solicită modificări ale acestui statut, consiliul de conducere este îndreptățit să aducă modificările necesare cf. § 26 BGB.

Caseta tehnica     Sitemap     Contact